Finanstilsynet sine retningslinjer for kredittkortFinanstilsynet sine retningslinjer for kredittkort

Retningslinjene til Finanstilsynet gjelder alle som tilbyr lån uten sikkerhet i Norge. Det gjelder derfor for både banker, kredittforetak, finansieringsforetak, grener av utenlandske finansforetak, samt kredittinstitusjoner som jobber på tvers av landegrenser. Det gjelder ikke i tilfeller hvor lån gis uten kreditt eller rammevilkår, som for eksempel kredittkort uten kostnader – der man må betale fullt beløp ved fakturering.

I praksis vil dette si at det er en rekke typer lån som dekkes av retningslinjene til Finanstilsynet, og mange som påvirkes. De nye retningslinjene skiller ikke mellom et vanlig forbrukslån og lån som følge av kredittkort, med mindre kredittkortet er kostnadsfritt og rentefritt. Noen av vilkårene gjelder heller ikke for kredittkort med betalingsramme opptil 25 000 kroner.

Betalingsevne

Noe av det mest sentrale ved forskriften er hvilke krav den setter til låntakers betalingsevne. Finanstilsynet fastsetter at man ikke skal kunne få ta opp lån dersom man ikke kan betale for essensielle utgifter (som for eksempel mat, bolig osv.) hvis renten på lånet skulle økes med 5 prosentpoeng. Dette gjelder den samlede gjelden til en eventuell kunde.

I praksis betyr dette at foretakene som utsteder kredittkort må hente inn mye informasjon om den økonomiske situasjon til en kunde, før de eventuelt kan gi ut et lån. Denne informasjonen inkluderer all gjeld som kunden har for øyeblikket, samt inntekt. I mange tilfeller kan dette gjøre det vanskeligere enn tidligere å få både kredittkort og forbrukslån.

Gjeldsgrad

Videre setter forskriftene krav til kundens gjeldsgrad, altså forholdet mellom egenkapital og gjeld. Finanstilsynet har i dette tilfellet tatt hensyn til lønn, og ikke andre eiendeler som bolig eller bil, da dette gjelder lån uten sikkerhet. Forskriften sier at man ikke kan få lån dersom den samlede gjelden overstiger fem ganger inntekten til låntaker.

Utlåner har altså ikke lov til å gi lån dersom gjelden dividert med inntekten blir mer enn fem, noe som gjør det vanskeligere for folk å få kredittkort i praksis. Det er allikevel verdt å merke seg at hvis man har så høy gjeld på lån uten sikkerhet, så er det like greit at man ikke får noe mer.

Avdrag

Finanstilsynet krever av utlåner at de krever en månedlig nedbetaling fra kunden. Dette gjelder for kredittkortlån, men også for alle andre typer lån, som for eksempel forbrukslån. De sier også at minimumsbeløpet som må betales må beregnes ut ifra hvor mye penger man har brukt, slik at man skal kunne nedbetale lånet i løpet av fem år som et serielån.

Retningslinjene sier allikevel at det er mulig for utlåner å gi avdragsutsettelser, dersom det skulle oppstå noen problemer for kunden som gjør at han eller hun ikke har den samme betalingsevnen som opprinnelig avklart. Dette gjelder naturligvis kun dersom disse problemene ikke var kjent for utlåner da lånet ble gitt, eller at de burde ha visst om det.

Refinansiering

Forskriftene sier også noe om refinansiering av lån, og her spesifiseres det at dette nye lånet ikke nødvendigvis må oppfylle de andre vilkårene som er satt. Finanstilsynet sier at utlåner har lov til å tilby refinansiering dersom to vilkår er oppfylt, hvor det første er at det nye lånet ikke må overstige det eksisterende lånets størrelse.

Det andre vilkåret sier at det nye lånet ikke må øke summen av gebyrer, renter eller generelt andre kostnader. I hovedsak betyr det at utlåner har lov til å tilby refinansiering, så lenge det nye lånet ikke blir dyrere enn det eksisterende lånet. For kredittkort er det verdt å merke seg at det her kun gjelder den utestående gjelden.

Ymse

  • Kravene om betjeningsevne og gjeldsgrad gjelder ikke dersom kredittkortet har en ramme på opptil 25 000 kroner
  • Utlåner kan være litt fleksibel i noen tilfeller

Det er ikke alltid like lett å lese offentlige forskrifter, så forhåpentligvis har det blitt litt klarere i dette tilfellet. Det er allikevel verdt å merke seg at ikke all informasjon er inkludert i denne artikkelen, og at man derfor kan være godt tjent med å sette seg inn i forskriftene tydeligere på egen hånd.Les mer om kredittkort på http://www.allekredittkort.net/

READ MOREREAD MORE

Hva definerer et dyrt og et billig kredittkortHva definerer et dyrt og et billig kredittkort

Før man i det hele tatt vurderer å anskaffe seg et kredittkort er det viktig å sette noen kriterier for hva man skal bruke kortet til. Er det et kort som skal benyttes til netthandel, ferier eller er det et nødkort for uforutsette utgifter og kostnader? På Dinside kan man innhente mye informasjon om kort med kreditt i Norge.

Sett et mål for hva betalingskortet skal benyttes til, og vær disiplinert og streng med tanke på bruken av kortet. Dersom kredittkortet benyttes til helt andre formål enn det som var tiltenkt, kan det raskt vise seg å bli uhensiktsmessig kostbart. Dersom man anskaffer seg et kredittkort og benytter det som tiltenkt er det en god plan.

Hvordan sammenligne kredittkort på en hensiktsmessig måte?

Gjør alltid en sammenligning av kredittkort før anskaffelse. Betingelsene som følger med en anskaffelse kan nemlig variere i stor grad. Det er mange kriterier som skal vurderes før en søknad om et betalingskort bør sendes, og i dette avsnittet har vi tatt med de viktigste kriteriene vi anbefaler alle å ta med i sammenligningen mellom kortene.

For det første skal man sjekke om det er et etableringsgebyr og en årlig kostnad som medfølger. Ikke alle kredittkort opererer med dette. Det er selvfølgelig også viktig å sjekke rentenivået kortet har. Mange kredittkort gir også andre fordeler i tillegg til selve kortet – sjekk ut om dette er ekstra hensiktsmessig før søking gjennomføres!

Andre sammenlignbare kriterier man skal være bevisst på!

Mange lurer på hvor lang rentefri periode de ulike kortene gir. Dette varierer nemlig også ganske mye på det norske markedet. La oss si at kortet ikke benyttes mer enn til ferier, som kanskje er én eller to ganger i året, og man ønsker å betale tilbake over tid. Hvor kostbar blir da ferien når den endelig er betalt?

Rentesatsen på utestående beløp er selvfølgelig viktig! Selv om det umiddelbart kan virke som om ett kort er rimeligere enn et annet, kan virkeligheten være annerledes om rentesatsen er langt høyere enn på andre betalingskort. Sammenligner man flere kort – regn ut hva kostnadene vil være i løpet av f.eks. 6 måneder ved det samme forbruket på alle.

Hvordan finne de beste kortene i Norge?

Dinside er en forbrukerside det kan lønne seg å følge med på. Denne nettsiden tar for seg alle tenkelige temaer på vegne av forbrukerne, og blant annet har de lagt ut en lenke til kredittkortinfo.no sammenligner de 10 beste og billigste kredittkortene i Norge. Her får man hjelp til å finne et kort med kreditt som passer ethvert formål.

Når man sjekker denne oversikten skal man allikevel være bevisst på forskjellene som fremkommer. Kredittkortene skal også passe det tiltenkte formålet for kortet man ser etter. Oversikten som er gitt på sidene til kredittkort.com er enkle og lettfattelige, og gir derfor en god oversikt på alt av informasjon som er viktig før man beslutter seg å sende søknad.

Dyre og billige

Hva som er dyrt og hva som er billig når det kommer til kredittkort kan være et definisjonsspørsmål. Det som uansett definerer hva som er dyrt og hva som er billig er selvfølgelig rentenivået ved bruk av kortet. Dersom det påløper kostnader utenom bruk av kortet, er dette et utgangspunkt for uhensiktsmessige kostnader og kan regnes som et dyrt kort.

Om kostnadene utenom bruk av kortet gir andre fordeler kan det likevel være lønnsomt. Men er fordelene noe man har behov for i det daglige? Kostnadene ved bare å ha kortet må regnes med, og kan gjøre et betalingskortkort m uhensiktsmessig dyrt. Til slutt vil kostnadene ved bruk av kortet være det som skiller dyre og billige kredittkort fra hverandre.

Oppsummering

  • Hva koster kortet å ha (uten forbruk) i året?
  • Hva er rentenivået på de ulike kortene?
  • Har kortet en eller flere andre fordeler?
  • Hvor lang rentefri periode er inkludert?

Som vi har tatt for oss i denne artikkelen er det flere kriterier som skal tas med i enhver sammenligning av ulike kredittkort. Som ved alle tilfeller der det handler om lån eller kreditt tiltenkt forbruk, har rentesatsen mye å si. I tillegg må man vurdere årlige kostnader, rentefrie perioder, fordeler ved bruk og ulike gebyrer.

READ MOREREAD MORE